Käyttöehdot

Yleiset ehdot

Orxter.com ‑verkkopalvelua (”Palvelu”) ylläpitää Oy Orx­ter Ltd, y‑tunnus 2220839 – 8 (”Orx­ter”). Käyt­täjä vaku­ut­taa tutus­tuneen­sa näi­hin käyt­töe­htoi­hin (“Käyt­töe­hdot”) ja sitoutuu nou­dat­ta­maan kaikessa Palvelun käytössä näitä Käyt­töe­hto­ja. Palvelu koos­t­uu pääsään­töis­es­ti Orx­terin tuot­ta­mas­ta sisäl­löstä, mut­ta se voi sisältää myös kol­man­sien osa­puolten tuot­ta­maa sisältöä tai osia.

Orx­ter ylläpitää Palvelua taval­la, joka lähtöko­htais­es­ti mah­dol­lis­taa Palvelun käyt­tämisen 24 tun­tia vuorokaudessa. Orx­ter­il­la on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäis­es­ti pois käytöstä huol­lon, lait­teis­toasen­nuk­sen, Palvelun liial­lisen kuor­mi­tuk­sen tai muun syyn vuok­si. Palvelun ylläpitäjä ei anna mitään suo­ranaisia tai välil­lisiä takui­ta Palvelun toimin­nas­ta, käytet­tävyy­destä tai sovel­tuvu­ud­es­ta tiet­tyyn tarkoituk­seen. Orx­ter ei takaa, että Palvelu toimii käyt­tökatkoit­ta tai virheet­tömästi. Orx­ter­il­la on aina halutes­saan oikeus lopet­taa Palvelun tar­joami­nen kokon­aan tai osit­tain. Ellei pakot­tavas­ta lain­säädän­nöstä muu­ta johdu, Palvelu toimite­taan sel­l­aise­naan ja Orx­ter ei vas­taa Palvelus­ta johtuneista välit­tömistä tai välil­li­sistä vahin­go­ista käyt­täjälle tai kol­man­sille osa­puo­lille. Käyt­täjä vas­taa siitä, että hänen käyt­tämät lait­teis­tot tai ohjelmis­tot eivät aiheuta hait­taa, häir­iötä tai vahinkoa Orx­ter­ille tai muille Palvelun käyttäjille.

Palvelun mak­sulliset osat ovat kulut­ta­jan­suo­jalain 6 luvun 16 §:n 1. kohdan tarkoit­tamia palvelu­ja, joiden suorit­ta­mi­nen on sähköis­es­ti kulut­ta­jan suos­tu­muk­sel­la aloitet­tu ennen peru­ut­tamisa­jan päät­tymistä ja näin ollen mak­sullisil­la osil­la ei ole kulut­ta­jan­suo­jalain 6 luvun 15 §:n mukaista peruuttamisoikeutta.

Orx­ter pidät­tää itsel­lään oikeu­den muut­taa Käyt­töe­hto­ja kos­ka tahansa ilman eril­listä ilmoi­tus­ta. Orx­ter pyrkii ilmoit­ta­maan Käyt­töe­hto­jen muu­tok­sista Palvelun väl­i­tyk­sel­lä tai muul­la tavoin kohtu­ullises­sa ajas­sa ennen muu­tosten voimaan­tu­loa. Orx­ter­il­la on oikeus olla julkaise­mat­ta tai pois­taa Palvelus­ta aineis­to, joka Orx­terin näke­myk­sen mukaan on lain tai hyvän tavan vas­taista tai on vahin­gol­lista tai haitallista.

Käyt­täjän Palvelua koske­va käyt­täjä­tun­nus ja salasana ovat henkilöko­htaisia eikä niitä saa luovut­taa tai ilmaista kol­man­nelle osa­puolelle. Käyt­täjä sitoutuu säi­lyt­tämään salasanan ja käyt­täjä­tun­nuk­sen huolel­lis­es­ti. Käyt­täjä on vas­tu­us­sa kaikesta kyseisel­lä käyt­täjä­tun­nuk­sel­la ja salasanal­la tapah­tuneesta käytöstä. Jos salasana tai käyt­täjä­tun­nus joutuu ulkop­uolis­ten tietoon, käyt­täjän tulee ilmoit­taa tästä välit­tömästi Orxterille.

Mikäli käyt­täjä rikkoo näitä Käyt­töe­hto­ja, Orx­ter­il­la on oikeus välit­tömästi ja käyt­täjää kuulemat­ta joko tilapäis­es­ti tai pysyvästi sulkea käyt­täjän käyttäjätunnus.

 

Palvelun omis­tus- ja tekijänoikeudet

Palvelun ja sen osien, mukaan lukien jäl­jem­pänä määritel­lyt Nuotit ja Musi­ikki­tau­s­tat, omistus‑, tekijän‑, tavaramerk­ki- ja muut imma­te­ri­aalioikeudet kuu­lu­vat Orx­ter­ille tai kol­man­sille osa­puo­lille. Palvelu ja sen sisältö on tek­i­jänoikeuslain ja kan­sain­välis­ten sopimusten suo­jaa­maa. Palvelun käyt­täjälle ei siir­ry mitään mui­ta oikeuk­sia kuin näis­sä Käyt­töe­hdois­sa maini­tut käyttöoikeudet.

Käyt­täjä myön­tää Orx­ter­ille kaik­keen Palvelu­un, mukaan lukien kol­man­sien osa­puolten tuot­tami­in osi­in lataa­maansa aineis­toon rajoit­ta­mat­toman, maail­man­laa­juisen, alilisen­soin­tikelpoisen, rojal­ti­va­paan ja peru­ut­ta­mat­toman käyt­töoikeu­den, mukaan lukien oikeus valmis­taa kap­palei­ta teok­sista, oikeus muoka­ta teok­sia ja oikeus luovut­taa käyt­töoikeus edelleen. Ladates­saan aineis­toa Palvelu­un käyt­täjä vaku­ut­taa, että sil­lä on oikeus lada­ta aineis­to Palvelu­un sekä oikeus myön­tää Orx­ter­ille tässä mainit­tu oikeus.

 

Kol­man­sien sisältö

Palvelu­un sisäl­tyy myös kol­man­sien osa­puolten tuot­tamia osia, mukaan lukien YouTube-palvelun sisältöä. Kol­man­sien osa­puolten osi­in sovel­letaan niiden omia käyt­tö- ja yksityisyydensuojaehtoja.

 

Nuot­tien käyttöehdot

Palvelus­sa julka­istut nuotit (”Nuotit”), on tarkoitet­tu tuke­maan musi­ikin ope­tus­ta, har­joit­telua ja har­ras­tus­toim­intaa sekä käytet­täväk­si pien­imuo­toi­sis­sa, ei-kau­pal­li­sis­sa esi­in­tymisti­laisuuk­sis­sa. Nuot­tien kaik­ki oikeudet kuu­lu­vat Orxterille

Kos­ka nuotit on ensisi­jais­es­ti julka­istu tuke­maan soiton har­joit­telua, on niiden käyt­tö julk­isra­hot­teises­sa käytössä sallittua.

Nuot­tien kau­palli­nen käyt­tö ei ole sal­lit­tua. Nuoteista ei saa valmis­taa kap­palei­ta eikä niitä saa saat­taa yleisön saataville, mukaan lukien Nuot­tien vuokraami­nen tai myymi­nen.. Nuot­te­ja ei saa käyt­tää mis­sään muo­dos­sa liike­toimin­nan osana ilman Orx­ter­il­ta etukä­teen saat­ua kir­jal­lista lupaa. Nuot­tien uudelleen julkaisem­i­nen ei ole sallittua.

Kap­palei­den valmis­t­a­mi­nen tai yleisön saataville saat­ta­mi­nen lataa­mal­la Nuot­te­ja verkko- tai mui­hin palvelui­hin on kiel­let­tyä. Poikkeuk­se­na on kuitenkin Orx­ter-yhteisö, johon Nuot­tien lataami­nen on sallittua.

Sormitus‑, jousitus‑, kaari- ym. vas­taavia merk­in­töjä käyt­täjä voi itse lisätä Nuot­tei­hin ja lada­ta näil­lä muu­tok­sil­la varustet­tu­ja nuot­te­ja Orx­ter-yhteisöön. Täl­löin kuitenkin näi­denkin Nuot­tien kaik­ki oikeudet säi­lyvät Orx­ter­il­la eikä Nuot­te­ja saa lada­ta mui­hin verkkopalvelui­hin. Käyt­täjä antaa Orx­ter­ille rajoit­ta­mat­toman, rojal­ti­va­paan, peru­ut­ta­mat­toman, maail­man­laa­juisen käyt­töoikeu­den Orx­ter-yhteisöön ladat­tui­hin Nuot­tei­hin tehty­i­hin muu­tok­si­in, mukaan lukien oikeus muut­taa teok­sia ja luovut­taa oikeus edelleen.

Orx­ter-logon ja tek­i­jänoikeut­ta osoit­ta­van copy­right-merkin­nän tai minkä tahansa Orx­terin oikeut­ta osoit­ta­van merkin­nän pois­t­a­mi­nen, muut­ta­mi­nen tai peit­tämi­nen ei ole sallittua.

 

Musi­ikki­taus­to­jen käyttöehdot

Palvelu­un sisäl­tyvät Orx­ter-musi­ikki­tau­s­tat (”Musi­ikki­tau­s­tat”) on tarkoitet­tu tuke­maan musi­ikin har­joit­telua ja har­ras­tus­toim­intaa sekä käytet­täväk­si pien­imuo­toi­sis­sa, ei kau­pal­li­sis­sa esi­in­tymisti­laisuuk­sis­sa. Musi­ikki­taus­to­jen kaik­ki oikeudet kuu­lu­vat Orxterille.

Kos­ka musi­ikki­tau­s­tat on ensisi­jais­es­ti julka­istu tuke­maan soiton har­joit­telua, on niiden käyt­tö ope­tus­toimin­nas­sa sallittua.

Musi­ikki­taus­to­jen kau­palli­nen käyt­tö ei ole sal­lit­tua. Musi­ikki­taus­toista ei saa valmis­taa kap­palei­ta eikä niitä saa saat­taa yleisön saataville, mukaan lukien Musi­ikki­taus­to­jen vuokraami­nen tai myymi­nen. Musi­ikki­taus­to­ja ei saa käyt­tää mis­sään muo­dos­sa liike­toimin­nan osana ilman Orx­ter­il­ta etukä­teen saat­ua kir­jal­lista lupaa.

Musi­ikki­taus­to­jen yleisön saataville saat­ta­mi­nen tai kap­palei­den valmis­t­a­mi­nen lataa­mal­la mihin tahansa palvelu­un, myös Orx­ter-yhteisöön, ei ole sal­lit­tua. Musi­ikki­taus­tan ostanut käyt­täjä voi kuitenkin lada­ta itse päälle­soit­ta­mansa ver­sion Musi­ikki­taus­tas­ta Orx­ter-yhteisöön. Täl­löin päälle­soite­tun melo­di­an täy­tyy erot­tua musi­ikkipo­h­jas­ta selkeästi.

Musi­ikki­taus­to­jen kopi­onti ja/tai jakami­nen kol­man­sille osa­puo­lille ei ole sallittua.

 

Yksi­ty­isyy­den suoja

Tietyt Palvelun osat vaa­ti­vat rek­isteröi­tymisen Palvelu­un tai muuten tieto­jen luovut­tamista. Orx­ter käsit­telee Palvelun käyt­täjien henkilöti­eto­ja omien liike­toim­intapros­essien­sa ja sovel­tuvan lain­säädän­nön puit­teis­sa. Orx­terin henkilöti­eto­lain mukainen rek­isteriseloste on nähtävis­sä tässä.

Käyt­täjien henkilöti­eto­ja voidaan käyt­tää Orx­terin ja sen kanssa kul­loinkin samaan kon­serni­in kuu­lu­van yhtiön palvelun tuot­tamiseen, asi­akas­suh­teen hoita­miseen ja ylläpi­toon, lasku­tuk­seen, etämyyn­ti­in, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehit­tämiseen, suo­ra­markki­noin­ti­in ja mielipi­de- ja markkinatutkimuksiin.

Orx­ter tal­len­taa palve­lim­ien lok­i­ti­eto­ja. Nämä tiedot aut­ta­vat Orx­te­ria saa­maan nimetön­tä tietoa Palvelun käyt­täjiltä sekä kehit­tämään Palvelua edelleen. Palvelus­sa käyn­tien yhtey­dessä kerätään seu­raavia käyt­täjäko­htaisia tietoja:
 — käyttöjärjestelmä
 — selain
 — IP-osoite
 — maa ja alue
 — aika ja vierailupäivämäärä

Rek­isteriseloste
Rek­isteröselosteen voit lukea täältä