Ominaisuudet

ORXTERIN OMINAISUUDET


Orx­teris­sa on usei­ta omi­naisuuk­sia, jot­ka helpot­ta­vat soiton har­joit­telua ja ohjaa­vat Sin­ua eteen­päin musi­ikin tiel­lä. Ne liit­tyvät nuotin­luku­un ja instru­ment­ti-sor­mi­tuk­si­in. Jos halu­at laulaa kap­palei­ta, useimpi­in niihin on liitet­ty myös sanat.


MUSIIKKITAUSTAT

Orx­terin musi­ikki­tau­s­tat tuo­vat opet­tamiseen ja har­joit­telu­un oikeaa musi­ikin tuntua. 

Musi­ikki­taus­to­jen sovi­tuk­sis­sa on kiin­nitet­ty eri­ty­istä huomio­ta niiden monipuolisu­u­teen. Kap­paleisi­in on liitet­ty esimerkkimelodia.

Jokaises­ta kap­paleesta on toteutet­tu myös eri­tyi­nen hidas ver­sio har­joit­telua varten.

Usei­ta eri tyyle­jä ja kokoonpanoja

Kap­paleista hidas ja nopea versio

Esimerkkimelo­dia

NUOTIT

Kap­paleen latauk­sen yhtey­dessä nuotit latau­tu­vat näytölle. Melo­di­an lisäk­si nuot­tei­hin saa näkyvi­in sävel­nimet sekä kap­paleen soin­nut ja nuottiseurannan. 

Nuotit voi myös lada­ta tietokoneelle pdf-muo­dos­sa ja tarvit­taes­sa tulostaa. 

Melo­di­an­uot­ti näytöllä

Sävel­nimet ja soinnut

Ladat­ta­vat pdf-nuotitNUOTINSEURANTA

Nuotin­seu­ran­ta näyt­tää musi­ikin paikan nuotil­la. Myös soit­in­ten melo­dia- ja soin­tu­sor­mi­tuk­set seu­raa­vat oikea-aikaises­ti musi­ikin paikkaa. 

Askel­timien avul­la voit siir­tyä nuotil­la askel ker­ral­laan eteen- tai taaksepäin. 

Reaali­aikainen paikannäyttö

Paikkaa seu­raa­vat sormitukset

Askel­timet eteen- ja taaksepäin

SOITTIMET

Orx­terin melo­di­an- ja nuotin­seu­ran­ta tukee usei­ta soit­timia. Nämä soit­timet ovat myös tun­net­tu­ja koulu­soit­timia.
Iso osa kap­paleista on soitet­tavis­sa kaikil­la näil­lä soittimilla.

Nokkahuilu, kel­lopeli

ukulele, kitara, piano

Laul­u­lyri­ikatSOITINSORMITUKSET

Soit­timien sor­mi­tuk­set seu­raa­vat kap­paleen nuotin­seu­ran­taa samoin kuin sointuotteet. 

Erilli­nen sor­mi­tu­sopas aut­taa löytämään soit­ti­men melo­dia äänet ja soin­tu­soit­timil­la soinnut. 

Reaali­aikainen sormitusseuranta

Ääniopas soit­inäänien sormituksille

Soin­tuopas soin­tu­sor­mi­tusten löytämiseksi