Piano

  • Soitin: Piano
  • Soit­in­ryh­mä: Kosketinsoittimet 
  • Ääniala: A2 — c5; (A0 — C7); kromaattinen 
  • Vireisyys: C — vireinen 
  • Huomioitavaa: Fly­ygeli on piano, jos­sa kielet on vaakatasossa 

Kuvaus

Piano on kos­ketinsoitin. Sen ääni syn­tyy vasaroiden lyödessä soit­ti­men sisäl­lä ole­via met­al­likieliä. Kos­ket­timis­ton avul­la hal­li­taan vasaroiden liiket­tä. Pianon ään­tä vahvis­taa puinen kaikukoppa.
Yleis­es­ti on käytössä kah­den­tyyp­pisiä piano­ja; fly­ygeleitä ja pystyp­i­ano­ja. Pianol­la on tärkeä ase­ma klas­sises­sa musi­ikissa säestys- ja soolosoit­ti­me­na. Myös ryt­mimusi­ikissa piano on keskeinen instru­ment­ti esim. jazz-musiikissa. 

Pystyp­i­ano on yleinen koti- ja koulu­soitin. Sen kielet ovat pystyasen­nos­sa ja kaikukop­pa kiel­ten takana. Rak­en­teen­sa vuok­si pystyp­i­ano vie fly­ygelia vähem­män tilaa. Fly­ygelin kielet ovat puolestaan vaaka­suo­ras­sa ja kaikukop­pa on kiel­ten alla. Fly­ygelin kielet ovat pystyp­i­anon kieliä pidem­mät ja kaikukop­pa isompi.
Rak­en­teen­sa vuok­si fly­ygeli vaatii paljon tilaa. 

Historia

Nykyisen pianon edeltäjinä pide­tään klaviko­r­dia ja cem­baloa. Pianon kehit­täjänä pide­tään nykyti­etämyk­sen mukaan ital­ialaista Bar­tolomeo Cristo­fo­ria (1655 — 1731). Mod­ernin pianon tekni­nen rakenne on kehitet­ty viime vuo­sisadan alus­sa ja sen jäl­keen piano ei ole juurikaan muut­tunut. Pieniä muu­tok­sia on tehty valmis­tus­ma­te­ri­aalien suh­teen. Tämä on mah­dol­lis­tanut edulliset pian­ot. Täysin uut­ta pian­otyyp­piä edus­ta­vat sähkö- ja dig­i­taalip­i­an­ot, jois­sä ääni muo­doste­taan sähköisesti.